Artist statement:
Som bildhuggare arbetar jag med att forma trä, jag hugger, mejslar och skär för att göra
skulpturer, bilder och föremål. Jag använder nästan enbart handverktyg för att kunna vara
helt med i processerna och möta sinnesintrycken under arbetets gång.
Träet är i sig självt en outsinlig källa till inspiration, en bit av ett levande väsen som utsatts
och levt av väder, vindar, ljus och jordmån, som varit värd och livsbetingelse åt massor av
djur, svampar, lavar och insekter som alla lämnat spår i trädets ved.
Varje träbit är helt unik och erbjuder helt egna möjligheter och utmaningar.
Det är så skört och förgängligt, att det är upplöst och borta efter ett ögonblick i en eldstad
och efter ett par årstider om det lämnas åt marken.
Samtidigt som det kan vara nästintill för evigt om klimat och underhåll är det rätta.
Träets egenskaper och kvaliteter ligger mycket nära det jag försöker nå i mitt skapande.
När jag arbetar figurativt hämtar jag ofta inspiration från religiös konst, hur träskulpturen
under årtusenden, i många olika kulturer och åskådningar, haft en sådan central plats när
människor försökt ge gestalt åt sina föreställningar och som verktyg för sitt sökande.
I mina mer abstraherade bilder och skulpturer arbetar jag oftast med det organiska och
levande, processerna och kretsloppen i naturen, särskilt i min egen trädgård, för att försöka
komma närmare det levande och döende och livskrafterna.
I mitt pedagogiska arbete och livet i övrigt tar jag starka intryck av mötena med andra
människor och vad som händer i relationen till andra och hur vi alla är inpassade i naturen.
Arbetet med trä ger en underbar möjlighet att bearbeta, meditera och experimentera över
alla dessa intryck och förnimmelser, och ibland komma fram till en bild, form eller funktion.
Att försöka fånga de undflyende ögonblicken när ett fröskal spricker för trycket hos
grodden, när den övermogna frukten spricker och sprider ut sina frön. Blixten av
igenkännande och närvaro i ett möte med en annan människa. Försöka stanna upp, och se.
Detta ger en bild av mitt arbetssätt, mina inspirationskällor och mitt material, av hur jag
skulle möta mina uppdrag och uppgifter från en bred och djup bakgrund av skapande
verksamhet och en lång och dedikerad erfarenhet av bildskapande i trä